Automatrix Coatings Glass - Likaa Hylkivä Pinnoite Lasille

Automatrix Coatings Glass - Likaa Hylkivä Pinnoite Lasille

Olem­me jo pit­kään käyt­tä­neet omis­sa au­tois­sam­me la­si­pin­noi­tet­ta ja nyt vih­doin tuom­me mark­ki­noil­le oman pinnoitteen.

Au­to­mat­rix Coa­tings Glass -pin­noi­te on erit­täin hyö­dyl­li­nen se­kä help­po­käyt­töi­nen tuo­te.

Useim­pia la­si­pin­noit­tei­ta ei saa käyt­tää tuu­li­la­sis­sa, jossa pin­noi­te on tar­peel­li­sin. Au­to­mat­rix Coa­tings Glass -pin­noi­tet­ta saa ja tu­lee­kin käyt­tää tuu­li­la­sis­sa. 

Pin­noi­te­tus­ta la­sis­ta nä­kee sa­teel­la se­kä los­ka­ke­lis­sä mo­nin­ker­tai­ses­ti pa­rem­min lä­pi. Näin aja­mi­nen on tur­val­li­sem­paa se­kä vä­hem­män sil­miä ra­sit­ta­va. Erityisesti pi­meäl­lä ja mä­räl­lä ke­lil­lä nä­ky­vyys on huonoa ja kaikki apu sen parantamiseksi on tervetullutta.

Pin­noi­tet­tu la­si pi­den­tää pyyh­ki­jöi­den eli­ni­kää, sil­lä nii­tä ei tar­vit­se käyt­tää niin usein. Isot vesipisarat vie­vät suu­rim­man osan lias­ta pois, jol­loin pyyhkijät pyyh­ki­vät puh­taam­pi­na. Täl­löin tuulilasikaan ei naar­muun­nu niin her­käs­ti.

Pin­noi­tet­tuun la­siin ei tar­vit­se käyt­tää yh­tä usein pe­su­nes­tet­tä.

Oi­kein asen­net­tu pin­noi­te py­syy la­sis­sa noin 6kk-1,5v riip­puen käy­tös­tä ja ke­leis­tä. Pin­noi­te ir­to­aa vain ku­lu­mal­la, mut­ta sii­hen me­nee niin kau­an, et­tä sen unoh­taa. Usein pin­noi­te tu­lee mie­leen vas­ta sil­loin kun ajaa sa­teel­la sellaisella au­tol­la, jossa ei ole pin­noi­tet­ta la­sis­sa. Mi­tä uu­dem­pi tuu­li­la­si on si­tä pi­dem­pi eli­ni­kä on pin­noit­teel­la.

Au­to­mat­rix asen­taa ja myy pin­noi­tet­ta. Asen­net­tu­na pin­noi­tus on 50e/tuu­li­la­si ja 35e / pie­nem­mät la­sit.

Jos ha­luat­te asen­taa pin­noit­teen la­siin it­se, voit­te os­taa Au­to­mat­rix:lta pa­ke­tin, jos­sa on tar­vit­ta­vat ai­neet, vä­li­neet ja oh­jeet. Ha­luam­me muis­tut­taa, et­tä asen­nus on erit­täin yk­sin­ker­tais­ta.

 

Katso TÄSTÄ video pinnoitteen asentamisesta!

Automatrix Coatings Glass - paketti on ostettavissa hintaan 29,90e.

Automatrix Coatings - Glass

21.07.2015


Lisää uutisia:

12.11.2015  Automatrix teippasi Azimut 86s jahdin.
30.04.2015  Automatrix yhteistyössä Betsafe:n kanssa Gumball 3000 yliteippaamalla 5 autoa.